Oferta

Nowelizacja Prawa spółdzielczego (weszła w życie z dniem 22 lipca 2005 r.) zwiększa nadzór lustracyjny nad spółdzielniami ze strony związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zgodnie z § 1 art. 91 każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

Lustracja dokonuje oceny działalności spółdzielni pod kątem:

 • Legalności, tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych
 • Gospodarności, tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku
 • Rzetelności, tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

 

Zgodnie z art. 93

§ 1 – z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa radzie nadzorczej i zarządowi spółdzielni. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.

§ 1a – na podstawie protokołu z lustracji opracowuje się wnioski polustracyjne, które przekazuje się zarządowi i radzie nadzorczej.

§ 1b – zarząd spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację informację o realizacji wniosków polustracyjnych.

Świadczymy usługi instruktażu i pomocy członkom oraz współpracującym ze Związkiem jednostkom w zakresie:

 • zasad ewidencji operacji gospodarczych oraz wdrażania nowych rozwiązań w związku z nowelizacja, zmianami przepisów o rachunkowości, podatkowych,
 • rozliczeń z budżetem zobowiązań podatkowych, a w szczególności: podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości,
 • naliczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczeń świadczeń z tego tytułu,
 • sporządzania rocznych sprawozdań finansowych,
 • ochrony mienia, z uwzględnieniem zasad jego powierzania i inwentaryzacji,
 • prawidłowości dokumentowania operacji sprzedaży podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • popularyzacji i wyjaśniania bardziej złożonej problematyki z zakresu prawa spółdzielczego, prawa pracy, prawa gospodarczego,
 • regulowania stanu prawnego posiadanych nieruchomości oraz w zagospodarowania posiadanego, a niewykorzystywanego majątku.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń dla pracowników i kierownictwa spółdzielń oraz innych podmiotów gospodarczych w zakresie:

 • podstaw rachunkowości oraz ewidencji operacji gospodarczych,
 • rozliczeń z budżetem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: zmiany w unormowaniach prawnych, interpretacją wprowadzonych zmian, grożące konsekwencje karno-finansowe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów,
 • doskonalenia organizacji produkcji piekarniczej, normowania produkcji, dokumentowania operacji gospodarczych w produkcji,
 • wybranej problematyki – seminaria m.in.: z prawa pracy, prawa spółdzielczego, prawa gospodarczego, finansów, analizy finansowej, przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.